องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สบปราบ
อ.สบปราบ จ.ลำปาง

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ เลขที่ 102 หมู่ที่ 4 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง 52170 Tel:0-5434-4529

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 114
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ขอเผยแพร่และประชาสัมพันธ์รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ.2559-2563
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file คำสั่ง อบต.สบปราบ เรื่องแต่งตั้งรองนายก อบต.สบปราบ และ เลขาฯนายก อบต.สบปราบ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง ตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31 |
insert_drive_file สรุปผลการรายงานประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61 |
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69 |
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76 |
photo ประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66 |
insert_drive_file ประกาศ อบต.สบปราบ เรื่องการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70 |
insert_drive_file ประกาศยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารอื่นๆ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65 |
photo จดหมายข่าว กิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68 |
insert_drive_file จดหมายข่าว กิจกรรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61 |
insert_drive_file ประกาศ อบต.สบปราบ เรื่อง ประรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64 |
photo ประกาศ อบต.สบปราบ แจ้งปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งพัฒนาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัฒนา(กรณีพิเศษ)เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60 |
photo ประกาศ อบต.สบปราบ เรื่อง แจ้งปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งพัฒนาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัฒนา(กรณีพิเศษ)เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72 |
insert_drive_file รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85 |
insert_drive_file จดหมายข่าว กิจกรรมปลูกต้นไม้ตามโครงการประชาอาสาปลูกป่า ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82 |
insert_drive_file ประกาศ อบต.สบปราบ เรื่องแจ้งปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งพัฒนาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัฒนา(กรณีพิเศษ) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82 |
insert_drive_file การประชาสัมพันธ์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82 |
insert_drive_file โครงการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85 |
1 - 20 (ทั้งหมด 107 รายการ) 1 2 3 4 5 6
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายมนัส ใจเรือน
นายก อบต.สบปราบ
นายมนัส ใจเรือน
นายก อบต.สบปราบ