messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สบปราบ
อ.สบปราบ จ.ลำปาง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
info_outline วิสัยทัศน์ พันธกิจ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น คุณภาพชีวิตดี มีคุณธรรม นำสู่ความเป็นเลิศ พันธกิจ 1. การพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้ 2. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 3. การเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยในสังคม ตลอดจนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 4. การสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา การตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารการปกครอง 5. อนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาของท้องถิ่น 6. แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและการบริการประชาชน 7. ให้การสงเคราะห์ ผู้ด้อยโอกาส เด็ก คนชราและผู้พิการ 8. มีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 1. ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง ตลอดจนมีการศึกษาที่ดี สามารถพึ่งตนเองได้ 2. โครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนาตามความต้องการของประชาชน 3. เป็นชุมชนปลอดยาเสพติด ชุมชนในตำบลมีความสงบเรียบร้อย มีความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน 4. องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา 5. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 6. ความเดือดร้อนของประชาชนได้รับการช่วยเหลือแก้ไข 7. ผู้ด้อยโอกาส เด็ก คนชรา และผู้พิการได้รับการสงเคราะห์ 8. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับการปรับปรุงแก้ไขเพื่อนำไปสู่การเป็นเมืองน่าอยู่