องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สบปราบ
อ.สบปราบ จ.ลำปาง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
place สถานที่ท่องเที่ยว
ภาพ รอปรับปรุง
องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ รอปรับปรุง
สถานที่ท่องเที่ยว
ภาพ

รอปรับปรุง
องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ

รอปรับปรุง
info_outline วิสัยทัศน์ พันธกิจ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น คุณภาพชีวิตดี มีคุณธรรม นำสู่ความเป็นเลิศ พันธกิจ 1. การพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้ 2. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 3. การเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยในสังคม ตลอดจนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 4. การสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา การตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารการปกครอง 5. อนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาของท้องถิ่น 6. แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและการบริการประชาชน 7. ให้การสงเคราะห์ ผู้ด้อยโอกาส เด็ก คนชราและผู้พิการ 8. มีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 1. ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง ตลอดจนมีการศึกษาที่ดี สามารถพึ่งตนเองได้ 2. โครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนาตามความต้องการของประชาชน 3. เป็นชุมชนปลอดยาเสพติด ชุมชนในตำบลมีความสงบเรียบร้อย มีความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน 4. องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา 5. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 6. ความเดือดร้อนของประชาชนได้รับการช่วยเหลือแก้ไข 7. ผู้ด้อยโอกาส เด็ก คนชรา และผู้พิการได้รับการสงเคราะห์ 8. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับการปรับปรุงแก้ไขเพื่อนำไปสู่การเป็นเมืองน่าอยู่
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น คุณภาพชีวิตดี มีคุณธรรม นำสู่ความเป็นเลิศ พันธกิจ 1. การพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้ 2. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 3. การเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยในสังคม ตลอดจนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 4. การสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา การตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารการปกครอง 5. อนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาของท้องถิ่น 6. แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและการบริการประชาชน 7. ให้การสงเคราะห์ ผู้ด้อยโอกาส เด็ก คนชราและผู้พิการ 8. มีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 1. ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง ตลอดจนมีการศึกษาที่ดี สามารถพึ่งตนเองได้ 2. โครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนาตามความต้องการของประชาชน 3. เป็นชุมชนปลอดยาเสพติด ชุมชนในตำบลมีความสงบเรียบร้อย มีความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน 4. องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา 5. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 6. ความเดือดร้อนของประชาชนได้รับการช่วยเหลือแก้ไข 7. ผู้ด้อยโอกาส เด็ก คนชรา และผู้พิการได้รับการสงเคราะห์ 8. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับการปรับปรุงแก้ไขเพื่อนำไปสู่การเป็นเมืองน่าอยู่
insert_drive_file ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน สภาพพื้นที่โดยทั่วไป ที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนบน มีพื้นที่ประมาณ 63,127 ไร่ หรือ 101 ตารางกิโลเมตร สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูงมีภูเขาล้อมรอบอยู่ห่างจากตัวอำเภอสบปราบประมาณ 1 กิโลเมตร เป็นเขตติดต่อกับเขตเทศบาลตำบลสบปราบ ตั้งอยู่เลขที่ 102 หมู่ที่ 4 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ ตั้งอยู่เลขที่ 102 หมู่ที่ 4 บ้านแพะ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง มีพื้นที่ประมาณ 101 ตารางกิโลเมตร ยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล จัดตั้งเป็นองค์การบริหาร ส่วนตำบลเมื่อวันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ขนาดกลาง เมื่อวันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2550 วิสัยทัศน์องค์กร “องค์กรมีมาตรฐาน บริการประทับใจ ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง หล่อเลี้ยงความสุขของประชาชนอย่างยั่งยืน” การแบ่งเขตการปกครอง ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน แยกตามลักษณะการปกครอง ดังนี้ 1. บ้านสบปราบ หมู่ที่ 2 มีพื้นที่บางส่วน 2. บ้านวังพร้าว หมู่ที่ 3 มีพื้นที่บางส่วน 3. บ้านแพะ หมู่ที่ 4 เต็มทั้งหมู่บ้าน 4. บ้านทุ่ง หมู่ที่ 5 เต็มทั้งหมู่บ้าน 5. บ้านวัฒนา หมู่ที่ 6 เต็มทั้งหมู่บ้าน 6. บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ 9 เต็มทั้งหมู่บ้าน 7.บ้านใหม่วัฒนา หมู่ที่ 10 เต็มทั้งหมู่บ้าน 8. บ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ 11 เต็มทั้งหมู่บ้าน 9. บ้านทุ่งรวงทอง หมู่ที่ 12 เต็มทั้งหมู่บ้าน 10. บ้านฮ่องปุ๊สามัคคี หมู่ที่ 15 เต็มทั้งหมู่บ้าน ลักษณะภูมิประเทศ องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบ พื้นที่บางส่วนมีลักษณะเป็นป่าโปร่งและป่าสงวน มีอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ 12 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุดประมาณ 45 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝนที่วัดได้เฉลี่ย 1,085 มิลลิเมตร/ปี
ประวัติ อบต. รอปรับปรุง
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน

สภาพพื้นที่โดยทั่วไป ที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนบน มีพื้นที่ประมาณ 63,127 ไร่ หรือ 101 ตารางกิโลเมตร สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูงมีภูเขาล้อมรอบอยู่ห่างจากตัวอำเภอสบปราบประมาณ 1 กิโลเมตร เป็นเขตติดต่อกับเขตเทศบาลตำบลสบปราบ ตั้งอยู่เลขที่ 102 หมู่ที่ 4 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ ตั้งอยู่เลขที่ 102 หมู่ที่ 4 บ้านแพะ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง มีพื้นที่ประมาณ 101 ตารางกิโลเมตร ยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล จัดตั้งเป็นองค์การบริหาร ส่วนตำบลเมื่อวันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ขนาดกลาง เมื่อวันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2550 วิสัยทัศน์องค์กร “องค์กรมีมาตรฐาน บริการประทับใจ ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง หล่อเลี้ยงความสุขของประชาชนอย่างยั่งยืน” การแบ่งเขตการปกครอง ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน แยกตามลักษณะการปกครอง ดังนี้ 1. บ้านสบปราบ หมู่ที่ 2 มีพื้นที่บางส่วน 2. บ้านวังพร้าว หมู่ที่ 3 มีพื้นที่บางส่วน 3. บ้านแพะ หมู่ที่ 4 เต็มทั้งหมู่บ้าน 4. บ้านทุ่ง หมู่ที่ 5 เต็มทั้งหมู่บ้าน 5. บ้านวัฒนา หมู่ที่ 6 เต็มทั้งหมู่บ้าน 6. บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ 9 เต็มทั้งหมู่บ้าน 7.บ้านใหม่วัฒนา หมู่ที่ 10 เต็มทั้งหมู่บ้าน 8. บ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ 11 เต็มทั้งหมู่บ้าน 9. บ้านทุ่งรวงทอง หมู่ที่ 12 เต็มทั้งหมู่บ้าน 10. บ้านฮ่องปุ๊สามัคคี หมู่ที่ 15 เต็มทั้งหมู่บ้าน ลักษณะภูมิประเทศ องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบ พื้นที่บางส่วนมีลักษณะเป็นป่าโปร่งและป่าสงวน มีอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ 12 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุดประมาณ 45 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝนที่วัดได้เฉลี่ย 1,085 มิลลิเมตร/ปี
ประวัติ อบต.

รอปรับปรุง