องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สบปราบ
อ.สบปราบ จ.ลำปาง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
account_box คณะผู้บริหาร
นายมนัส ใจเรือน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ
โทร : 097-9651762
นายนพดล ชะระ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ
โทร : 082-3914519
นายวิทวัส อุดชัย
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ
โทร : 095-6810659
นายสมชาย ชะระ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ
account_box สมาชิกสภา
นายสมบุญ สุวรรณศรี
ประธานสภา อบต.สบปราบ
โทร : 081-1628789
นายสายัณห์ ไชยเมืองมูล
รองประธานสภา อบต.สบปราบ
นางสาวธนัฎฐาธร ด่านอินถา
เลขานุการสภา อบต.สบปราบ
นายนิติภูมิ สุดใจ
ส.อบต.หมู่ที่ 4
นายวิเชียร น้อยพยัคฆ์
ส.อบต.หมู่ที่ 5
นายโชคชัย ยะชะระ
ส.อบต.หมู่ที่ 9
นางอัญชัญ บุญสูง
ส.อบต.หมู่ที่ 10
นายวรภพ ทินวัง
ส.อบต.หมู่ที่ 11
นายจิรพงศ์ เขียวราช
ส.อบต.หมู่ที่ 12
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นางสาวธนัฎฐาธร ด่านอินถา
ปลัด อบต.สบปราบ
โทร : 054-344529 ต่อ 4
นางสาวกนกลักษณ์ วิริยะเชษฐ์กุล
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 054-344529 ต่อ 1
นางวรัญญา คำเชื้อ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 054-344529 ต่อ 2
นายชัยวัฒน์ กลิ่นหอม
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 054-344529 ต่อ 3
account_box สำนักปลัด
นางสาวกนกลักษณ์ วิริยะเชษฐ์กุล
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวขวัญชีวา เขียวทวงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
นายชาญธวัช จันทร์ศรีพิมล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวสุภา พรหมาบุญ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสุมาลี ดีมีหาญ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวเพ็ญศรี ชัยน่าน
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
นางวิภาดา พันปุ๊ด
ครูผู้ดูแลเด็ก
นายสุนทร อำนาจผูก
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
นายสถาพร มูลกันทะ
พนักงานขับรถยนต์
นางฟองจันทร์ มูลกันทะ
คนงานตกแต่งสวน
นางบุญสาย นันตาวัง
ผู้ดูแลเด็ก
นายทักสิทธิ์ มูลปัญโญ
พนักงานสูบน้ำ
นายธีรพันธ์ ตะสะ
พนักงานสูบน้ำ
นายธีรวัฒน์ คำมี
พนักงานดับเพลิง
นายศรายุทธ ไชยอ้าย
คนงานประจำรถขยะ
นายมนูญ บุญพิทักษ์
คนงานประจำรถขยะ
นายหนุ่ย บุญยืน
คนงานประจำรถขยะ
นายชวน อินจันทร์
คนงานประจำรถขยะ
นางกัญญา มงคลไชยเจริญ
คนงานทั่วไป
นางวรรณธิดา ปัญญาธิ
คนงานทั่วไป
นางสาวศิรินภา ฟูสอน
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวเอมสุข มูลกันทะ
ผู้ดูแลเด็ก
นายรัฐภูมิ เอสุจินต์
คนงานทั่วไป
นายภูวดล เทพสิงห์
พนักงานดับเพลิง
account_box กองคลัง
นางวรัญญา คำเชื้อ
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางคัมภีรดา เหมืองทอง
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางสาวสุพรรษา คำสา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นางกัลยากรณ์ ดีเต็ม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางศศิประภา พงษ์ศิริวาณิชย์
คนงานทั่วไป
นางสาวอินทิรา ศรีจันทร์
คนงานทั่วไป
account_box กองช่าง
นายชัยวัฒน์ กลิ่นหอม
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางนิลุบล คำภิละ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายชรินทร พลนา
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายเจษฎา แก้วบุุญปั๋น
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
นายอาคเนย์ ขาวเจริญ
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
นายศิวกร ขวัญโพก
คนงานทั่วไป
นายรุ่งเรือง มูลกันทะ
คนงานทั่วไป
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน