องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สบปราบ
อ.สบปราบ จ.ลำปาง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
account_box คณะผู้บริหาร
นายมนัส ใจเรือน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ
โทร : 097-9651762
นายนพดล ชะระ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ
โทร : 082-3914519
นายวิทวัส อุดชัย
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ
โทร : 095-6810659
นายสมชาย ชะระ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ
account_box สมาชิกสภา
นายสมบุญ สุวรรณศรี
ประธานสภา อบต.สบปราบ
โทร : 081-1628789
นายสายัณห์ ไชยเมืองมูล
รองประธานสภา อบต.สบปราบ
นางสาวธนัฎฐาธร ด่านอินถา
เลขานุการสภา อบต.สบปราบ
นายนิติภูมิ สุดใจ
ส.อบต.หมู่ที่ 4
นายวิเชียร น้อยพยัคฆ์
ส.อบต.หมู่ที่ 5
นายโชคชัย ยะชะระ
ส.อบต.หมู่ที่ 9
นางอัญชัญ บุญสูง
ส.อบต.หมู่ที่ 10
นายวรภพ ทินวัง
ส.อบต.หมู่ที่ 11
นายจิรพงศ์ เขียวราช
ส.อบต.หมู่ที่ 12
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นางสาวธนัฎฐาธร ด่านอินถา
ปลัด อบต.สบปราบ
โทร : 054-344529 ต่อ 4
นางสาวกนกลักษณ์ วิริยะเชษฐ์กุล
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 054-344529 ต่อ 1
นางวรัญญา คำเชื้อ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 054-344529 ต่อ 2
นายชัยวัฒน์ กลิ่นหอม
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 054-344529 ต่อ 3
account_box สำนักปลัด
นางสาวกนกลักษณ์ วิริยะเชษฐ์กุล
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวขวัญชีวา เขียวทวงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวสุภา พรหมาบุญ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสุมาลี ดีมีหาญ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายชาญธวัช จันทร์ศรีพิมล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวเพ็ญศรี ชัยน่าน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายสุนทร อำนาจผูก
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นางวิภาดา พันปุ๊ด
ครู ค.ศ.2
นางบุญสาย นันตาวัง
ผู้ดูแลเด็ก
นายสถาพร มูลกันทะ
พนักงานขับรถยนต์
นางฟองจันทร์ มูลกันทะ
คนงานตกแต่งสวน
-ว่าง-
ผู้ดูแลเด็ก
นางวรรณธิดา ปัญญาธิ
คนงาน
นางกัญญา มงคลไชยเจริญ
คนงาน
นายมนูญ บุญพิทักษ์
คนงานประจำรถขยะ
นายชวน อินจันทร์
คนงานประจำรถขยะ
นายธีรวัฒน์ คำมี
พนักงานดับเพลิง
นายทักสิทธิ มูลปัญโญ
พนักงานสูบน้ำ
นายธีรพันธ์ ตะสะ
พนักงานสูบน้ำ
นายศรายุทธ ไชยอ้าย
คนงานประจำรถขยะ
นายหนุ่ย บุญยืน
คนงานประจำรถขยะ
นางสาวศิรินภา ฟูสอน
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวเอมสุข มูลกันทะ
ผู้ดูแลเด็ก
นายรัฐภูมิ เอสุจินต์
คนงาน
นายภูวดล เทพสิงห์
พนักงานดับเพลิง
นางสาวปัทมาภรณ์ หม่องปิง
ผู้ดูแลเด็ก
นายปฐมพร ขัดผาบ
คนงาน
นายธนาภพ มะโนรมย์
คนงาน
-ว่าง-
พนักงานสูบน้ำ
account_box กองคลัง
นางวรัญญา คำเชื้อ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางคัมภีรดา เหมืองทอง
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
-ว่าง-
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ/ชำนาญการ
-ว่าง-
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ/ชำนาญการ
นางสาวสุพรรษา คำสา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นางสาวสรีราภรณ์ จันทวงศ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นางสาวกัลยากรณ์ ดีเต็ม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวอินทิรา ศรีจันทร์
คนงาน
นางสาวสุมิตรา มูลน้อย
คนงาน
นางสาวสุทธิตา วงศ์ปินคำ
คนงาน
account_box กองช่าง
นายชัยวัฒน์ กลิ่นหอม
ผู้อำนวยการกองช่าง
-ว่าง-
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ/ชำนาญการ
นางนิลุบล คำภิละ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
-ว่าง-
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
นายชรินทร พลนา
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
-ว่าง-
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
-ว่าง-
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
นายศิวกร ขวัญโพก
คนงาน
นายรุ่งเรือง มูลกันทะ
คนงาน
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
-ว่าง-
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ/ชำนาญการ