องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
สบปราบ
อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

 

 

 

 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ เลขที่ 102 หมู่ที่ 4 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง 52170 Tel:0-5434-4529

account_box คณะผู้บริหาร
ร.ต. ชูเชิด ด่านอินถา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ
โทร : 086-1173686
ร.ต. ชูเชิด ด่านอินถา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ
โทร : 086-1173686
นายพิชัย เครือจันต๊ะ ​
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ
โทร : 084-8855809
นายพิชัย เครือจันต๊ะ ​
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ
โทร : 084-8855809
นายกรณ์ เตจ๊ะ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ
โทร : 082-8952431
นายกรณ์ เตจ๊ะ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ
โทร : 082-8952431
นายอดิศร สุดใจ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ
โทร : 087-1932150
นายอดิศร สุดใจ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ
โทร : 087-1932150
account_box สมาชิกสภา
นายอำนาจ สิริป้อ
ประธานสภา อบต.สบปราบ
นายอำนาจ สิริป้อ
ประธานสภา อบต.สบปราบ
นายทาน เตจ๊ะ
รองประธานสภา อบต.สบปราบ
นายทาน เตจ๊ะ
รองประธานสภา อบต.สบปราบ
นางสาวธนัฎฐาธร ด่านอินถา
เลขานุการสภา อบต.สบปราบ
นางสาวธนัฎฐาธร ด่านอินถา
เลขานุการสภา อบต.สบปราบ
นางอรทัย มานันชัย
ส.อบต.หมู่ที่ 2
นางอรทัย มานันชัย
ส.อบต.หมู่ที่ 2
นายน้อย ชมภู
ส.อบต.หมู่ที่ 2
นายน้อย ชมภู
ส.อบต.หมู่ที่ 2
นางอัมพร คำภิโล
ส.อบต.หมู่ที่ 3
นางอัมพร คำภิโล
ส.อบต.หมู่ที่ 3
นายโต นันทะวิชัย
ส.อบต.หมู่ที่ 3
นายโต นันทะวิชัย
ส.อบต.หมู่ที่ 3
นายประวัติ อินจันทร์
ส.อบต.หมู่ที่ 4
นายประวัติ อินจันทร์
ส.อบต.หมู่ที่ 4
นายฐานันดร มูลกันทะ
ส.อบต.หมู่ที่ 4
นายฐานันดร มูลกันทะ
ส.อบต.หมู่ที่ 4
นายธนัท วงศ์สอน
ส.อบต.หมู่ที่ 5
นายธนัท วงศ์สอน
ส.อบต.หมู่ที่ 5
นายวิเชียร น้อยพยัคฆ์
ส.อบต.หมู่ที่ 5
นายวิเชียร น้อยพยัคฆ์
ส.อบต.หมู่ที่ 5
นายสายัณห์ ไชยเมืองมูล
ส.อบต.หมู่ที่ 6
นายสายัณห์ ไชยเมืองมูล
ส.อบต.หมู่ที่ 6
นายวิโรจน์ อุ่นแก้ว
ส.อบต.หมู่ที่ 6
นายวิโรจน์ อุ่นแก้ว
ส.อบต.หมู่ที่ 6
นายโชคชัย ยะชะระ
ส.อบต.หมู่ที่ 9
นายโชคชัย ยะชะระ
ส.อบต.หมู่ที่ 9
นายใหม่ ทาเงิน
ส.อบต.หมู่ที่ 10
นายใหม่ ทาเงิน
ส.อบต.หมู่ที่ 10
นายหยัด ทินวัง
ส.อบต.หมู่ที่ 11
นายหยัด ทินวัง
ส.อบต.หมู่ที่ 11
นายเกษม บุญยืน
ส.อบต.หมู่ที่ 11
นายเกษม บุญยืน
ส.อบต.หมู่ที่ 11
นายอำนาจ สิริป้อ
ส.อบต.หมู่ที่ 9
นายอำนาจ สิริป้อ
ส.อบต.หมู่ที่ 9
นายสุรีย์ เทพสิงห์
ส.อบต.หมู่ที่ 12
นายสุรีย์ เทพสิงห์
ส.อบต.หมู่ที่ 12
นายอำนวย อินจันทร์
ส.อบต.หมู่ที่ 15
นายอำนวย อินจันทร์
ส.อบต.หมู่ที่ 15
นายศรีจันทร์ ยะเงี้ยว
ส.อบต.หมู่ที่ 15
นายศรีจันทร์ ยะเงี้ยว
ส.อบต.หมู่ที่ 15
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นางสาวธนัฎฐาธร ด่านอินถา
ปลัด อบต.สบปราบ
โทร : 054-344529
นางสาวธนัฎฐาธร ด่านอินถา
ปลัด อบต.สบปราบ
โทร : 054-344529
นางสาวกนกลักษณ์ วิริยะเชษฐ์กุล
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 054-344529
นางสาวกนกลักษณ์ วิริยะเชษฐ์กุล
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 054-344529
นางวรัญญา คำเชื้อ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 054-344529
นางวรัญญา คำเชื้อ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 054-344529
นายชัยวัฒน์ กลิ่นหอม
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 054-344529
นายชัยวัฒน์ กลิ่นหอม
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 054-344529
account_box สำนักปลัด
นางสาวกนกลักษณ์ วิริยะเชษฐ์กุล
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวกนกลักษณ์ วิริยะเชษฐ์กุล
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวขวัญชีวา เขียวทวงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
นางสาวขวัญชีวา เขียวทวงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
นายชาญธวัช จันทร์ศรีพิมล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายชาญธวัช จันทร์ศรีพิมล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวสุภา พรหมาบุญ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวสุภา พรหมาบุญ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสุมาลี ดีมีหาญ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสุมาลี ดีมีหาญ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวเพ็ญศรี ชัยน่าน
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
นางสาวเพ็ญศรี ชัยน่าน
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
นางวิภาดา พันปุ๊ด
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางวิภาดา พันปุ๊ด
ครูผู้ดูแลเด็ก
นายสุนทร อำนาจผูก
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
นายสุนทร อำนาจผูก
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
นายสถาพร มูลกันทะ
พนักงานขับรถ
นายสถาพร มูลกันทะ
พนักงานขับรถ
นางฟองจันทร์ มูลกันทะ
คนงานตกแต่งสวน
นางฟองจันทร์ มูลกันทะ
คนงานตกแต่งสวน
นายภูกมล จักรเครือ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายภูกมล จักรเครือ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางบุญสาย นันตาวัง
ผู้ดูแลเด็ก
นางบุญสาย นันตาวัง
ผู้ดูแลเด็ก
นายทักสิทธิ์ มูลปัญโญ
พนักงานสูบน้ำ
นายทักสิทธิ์ มูลปัญโญ
พนักงานสูบน้ำ
นายธีรพันธ์ ตะสะ
พนักงานสูบน้ำ
นายธีรพันธ์ ตะสะ
พนักงานสูบน้ำ
นายธีรวัฒน์ คำมี
พนักงานดับเพลิง
นายธีรวัฒน์ คำมี
พนักงานดับเพลิง
นายศรายุทธ ไชยอ้าย
คนงานประจำรถขยะ
นายศรายุทธ ไชยอ้าย
คนงานประจำรถขยะ
นายมนูญ บุญพิทักษ์
คนงานประจำรถขยะ
นายมนูญ บุญพิทักษ์
คนงานประจำรถขยะ
นายหนุ่ย บุญยืน
คนงานประจำรถขยะ
นายหนุ่ย บุญยืน
คนงานประจำรถขยะ
นายชวน อินจันทร์
คนงานประจำรถขยะ
นายชวน อินจันทร์
คนงานประจำรถขยะ
นางกัญญา มงคลไชยเจริญ
คนงานทั่วไป
นางกัญญา มงคลไชยเจริญ
คนงานทั่วไป
นางวรรณธิดา ปัญญาธิ
คนงานทั่วไป
นางวรรณธิดา ปัญญาธิ
คนงานทั่วไป
นางสาวสิรินภา ฟูสอน
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสิรินภา ฟูสอน
ผู้ดูแลเด็ก
นางกัลยากรณ์ ดีเต็ม
ผู้ดูแลเด็ก
นางกัลยากรณ์ ดีเต็ม
ผู้ดูแลเด็ก
account_box กองคลัง
นางวรัญญา คำเชื้อ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางวรัญญา คำเชื้อ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวกานดา ยะชะระ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวกานดา ยะชะระ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางคัมภีรดา เหมืองทอง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นางคัมภีรดา เหมืองทอง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นางสาวสุพรรษา คำสา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นางสาวสุพรรษา คำสา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นางสาวอินทิรา ศรีจันทร์
คนงานทั่วไป
นางสาวอินทิรา ศรีจันทร์
คนงานทั่วไป
นางศศิประภา พงษ์ศิริวาณิช
คนงานทั่วไป
นางศศิประภา พงษ์ศิริวาณิช
คนงานทั่วไป
account_box กองช่าง
นายชัยวัฒน์ กลิ่นหอม
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายชัยวัฒน์ กลิ่นหอม
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางนิลุบล คำภิละ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางนิลุบล คำภิละ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายชรินทร พลนา
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายชรินทร พลนา
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายเจษฎา แก้วบุุญปั๋น
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
นายเจษฎา แก้วบุุญปั๋น
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
นายอาคเนย์ ขาวเจริญ
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
นายอาคเนย์ ขาวเจริญ
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
นายศิวกร ขวัญโพก
คนงานทั่วไป
นายศิวกร ขวัญโพก
คนงานทั่วไป
บุคลากรภายใน
account_box ผู้บริหารองค์กร
ร้อยตรี ชูเชิด ด่านอินถา
นายก อบต.สบปราบ
โทร : 086-1173686
ร้อยตรี ชูเชิด ด่านอินถา
นายก อบต.สบปราบ
โทร : 086-1173686

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 107