องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สบปราบ
อ.สบปราบ จ.ลำปาง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
account_box สำนักปลัด
นางสาวกนกลักษณ์ วิริยะเชษฐ์กุล
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวขวัญชีวา เขียวทวงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวสุภา พรหมาบุญ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสุมาลี ดีมีหาญ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายชาญธวัช จันทร์ศรีพิมล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวเพ็ญศรี ชัยน่าน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายสุนทร อำนาจผูก
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นางวิภาดา พันปุ๊ด
ครู ค.ศ.2
นางบุญสาย นันตาวัง
ผู้ดูแลเด็ก
นายสถาพร มูลกันทะ
พนักงานขับรถยนต์
นางฟองจันทร์ มูลกันทะ
คนงานตกแต่งสวน
-ว่าง-
ผู้ดูแลเด็ก
นางวรรณธิดา ปัญญาธิ
คนงาน
นางกัญญา มงคลไชยเจริญ
คนงาน
นายมนูญ บุญพิทักษ์
คนงานประจำรถขยะ
นายชวน อินจันทร์
คนงานประจำรถขยะ
นายธีรวัฒน์ คำมี
พนักงานดับเพลิง
นายทักสิทธิ มูลปัญโญ
พนักงานสูบน้ำ
นายธีรพันธ์ ตะสะ
พนักงานสูบน้ำ
นายศรายุทธ ไชยอ้าย
คนงานประจำรถขยะ
นายหนุ่ย บุญยืน
คนงานประจำรถขยะ
นางสาวศิรินภา ฟูสอน
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวเอมสุข มูลกันทะ
ผู้ดูแลเด็ก
นายรัฐภูมิ เอสุจินต์
คนงาน
นายภูวดล เทพสิงห์
พนักงานดับเพลิง
นางสาวปัทมาภรณ์ หม่องปิง
ผู้ดูแลเด็ก
นายปฐมพร ขัดผาบ
คนงาน
นายธนาภพ มะโนรมย์
คนงาน
-ว่าง-
พนักงานสูบน้ำ