องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สบปราบ
อ.สบปราบ จ.ลำปาง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
folder กิจการสภา
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 217
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 214
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 220
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 207
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 201
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 10 )พ.ศ.2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 218
insert_drive_file พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ปี 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 211
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563(ใช้บังคับเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 215
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554(หรือข้อบังคับการประชุมสภาเมืองพัทยา พ.ศ.2543 สำหรับเมืองพัทยา) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 214
insert_drive_file พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 212
insert_drive_file กฏหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 216
photo ประกาศสภาอบต.สบปราบ เรื่องเรียกประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 252
insert_drive_file ประกาศสภาอบต.สบปราบ เรื่องกำหนดประชุมสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2564 และสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 261
insert_drive_file ประกาศสภาอบต.สบปราบ เรื่องเรียกประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 272
insert_drive_file ประกาศสภาอบต.สบปราบ เรื่องเรียกประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ปี2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 354
insert_drive_file ประกาศสภาอบต.สบปราบ เรื่องเรียกประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ปี2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 329
insert_drive_file ประกาศสภาอบต.สบปราบ เรื่องเรียกประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 349
insert_drive_file ประกาศสภาฯอบต.สบปราบ เรื่องกำหนดสมัยประชุมประจำปี2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 324
insert_drive_file ประกาศสภาอบต.สบปราบ เรื่องเรียกประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยแรก ปี2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 334
1 - 19 (ทั้งหมด 19 รายการ) 1