ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ สำหรับสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง