ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ สำหรับกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง