ชื่อเรื่อง : ซื้อกระสอบพลาสติกสาน จำนวน ๒,๐๐๐ ใบ ตามโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง