ชื่อเรื่อง : ซื้อข้อต่อดับเพลิงแยก ๓ ทาง จำนวน ๑ ตัว ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง