ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ สำหรับใช้เก็บเอกสารและวัสดุของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง