ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุจราจร (กระจกโค้งมน) จำนวน ๑๐ ชุด ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง