ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๘ รายการ สำหรับซ่อมแซมและบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง