ชื่อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ITA)

ชื่อไฟล์ : eGQMYfYTue35122.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้