messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สบปราบ
อ.สบปราบ จ.ลำปาง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก สายบ้านนายเสาร์แก้ว ยะชะระ หมู่ที่ ๙ บ้านทุ่งพัฒนา ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก สายหน้าบ้านนายเจริญ จันทร์ทอง เชื่อมบ่อพักเดิม หมู่ที่ ๑๒ บ้านทุ่งรวงทอง ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน ๒ รายการ สำหรับกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้สำหรับซ่อมแซม/เปลี่ยนอุปกรณ์โคมไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวัฒนา (ซ่อมแซมท่อส่งน้ำ) บ้านใหม่วัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed ซื้อแบบหล่อคอนกรีตทรงเหลี่ยม (เหล็ก) จำนวน ๓ ลูก (๑ ชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๕๗๕ ขวด (๑ ขวด/๑ มิลลิลิตร) สำหรับโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับช่วงปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก สายบ้านนายศรีพล เมืองมา ถึงบ้านนางบุญปั๋น ดวงหมื่น หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่ง ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างก่อสร้างพื้นข้ามรางรินคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาบ้านนายชาติ สิทธิ หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่ง ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก สายบ้านนายวิชัย กันทา ถึงสะพานเก๊าเคาะ หมู่ที่ ๑๒ บ้านทุ่งรวงทอง ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างซ่อมแซมระบบเบรกและหม้อน้ำรถยนต์ และตรวจเช็กซ่อมแซมอื่น ๆ สำหรับรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๙๒๑ ลำปาง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๕ รายการ เพื่อใช้ในภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างซ่อมแซมเพื่อบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บพ ๔๐๕๖ ลำปาง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก สายบ้านนายแทน อุดกันทา ถึงบ้านนายวัน มาใจ บ้านแพะ หมู่ที่ ๔ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก สายบ้านนายธนัท วงศ์สอน ถึงบ้านนายชลธิชัย อินจันทร์ บ้านทุ่ง หมู่ที่ ๕ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๒ รายการ สำหรับวางระบบประปาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งพัฒนา สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างซ่อมแซมเพื่อบำรุงรักษารถยนต์กู้ชีพกู้ภัย หมายเลขทะเบียน บย ๕๕ ลำปาง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซื้อพัดลมอุตสาหกรรม จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านใหม่วัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนทางเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ บ้านแพะ หมู่ที่ ๔ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างก่อสร้างรางรินคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งนายสมจิตร อุดกันทา ถึงทุ่งนายสมพร เขียวถา บ้านใหม่วัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต สายหน้าโรงเรียนสบปราบพิทยาคม บ้านฮ่องปุ๊สามัคคี หมู่ที่ ๑๕ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำเดิม (สายห้วยก้อมก้อ) บ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังปรับเกลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า ๙๘.๐๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำเดิม (สายแม่อิมใน) บ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังปรับเกลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า ๓๔๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ สำหรับงานการเงินและบัญชี และสำหรับงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๒๖,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง สำหรับติดตั้งภายในห้องสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กน ๒๔๑๗ ลำปาง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัฒนา สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ซื้อดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรังที่ชำรุดเสียหายจากเหตุอุทกภัยในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ จำนวน ๓,๐๐๔.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ๒๓ สายทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างเหมาถ่ายเอกสาร แบบสำรวจข้อมูลการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยระบบ ThaiQM จำนวน ๑,๑๐๙ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed ซื้อกระสอบพลาสติกสาน (กระสอบทราย) จำนวน ๔,๒๐๐ ใบ ตามโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed ซื้อยางรถยนต์พร้อมเปลี่ยน สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค ๘๘๖๒ ลำปาง จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed ซื้อเครื่องตัดหญ้า (แบบข้อแข็ง) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed ซื้อแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บพ ๔๐๕๖ ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านเอกสารต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งพัฒนา สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 52
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้สำหรับงานติดตั้งและดูแลซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed ซื้อแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บพ ๔๐๕๖ ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
1 - 50 (ทั้งหมด 292 รายการ) 1 2 3 4 5 6