messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สบปราบ
อ.สบปราบ จ.ลำปาง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
check_circle นโยบายผู้บริหาร
นโยบาย
นโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ ข้อที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนางานทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1.1. จัดลำดับความสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม 1.2.ก่อสร้างหรือปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้สามารถรับการขยายตัวของหมู่บ้านและพื้นที่ต่างๆในเขตรับผิดชอบและรอยต่อระหว่างท้องถิ่นให้สามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก 1.3.ก่อสร้างหรือปรับปรุงถนนที่เข้าไปการเกษตรและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรของประชากรได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ข้อที่ 2 ด้านเศรษฐกิจและสังคม 2.1.ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มสตรี เยาวชนและกลุ่มอาชีพต่างๆ ให้บริหารจัดการอย่างมีระบบอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 2.2.บริหารจัดการระบบน้ำเพื่อการเกษตรและการกระจายการใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง เช่น ขุดคลองน้ำส่งน้ำ, ทำท่อส่งน้ำ, ฝายกั้นน้ำ เป็นต้น 2.3.ส่งเสริมสนับสนุนสร้างตลาดเพื่อส่งเสริมประชาชนที่ทำเศรษฐกิจค้าขายให้มีความกว้างขวาง สะอาด เป็นระเบียบ และสวยงาม ในแต่ละชุมชน 2.4. จัดให้มีสวัสดิการทางสังคม ทางด้านสุขภาพอนามัย รวมถึงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นธรรม และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 2.5.ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาสาสมัครต่างๆ ให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพในการบริการประชาชน เช่น กลุ่ม อสม. อพปร. ตำรวจบ้าน เป็นต้น ข้อที่ 3 ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 3.1. สนับสนุนกิจกรรม การเรียนการสอนของโรงเรียนในเขตตำบลให้สามารถพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 3.2.ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้เป็นศูนย์เด็กเล็กที่น่าอยู่และพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศด้านพัฒนาการของเด็กให้มีมิติต่างๆ อาทิเช่น ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสติปัญญา เป็นต้น 3.3. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงาน ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น ประเพณีสงกรานต์, วันลอยกระทง, แห่เทียนเข้าพรรษา, วันผู้สูงอายุและประเพณีทำบุญของหมู่บ้าน ข้อที่ 4 ด้านการกีฬานันทนาการและป้องกันภัยยาเสพติด 4.1. ส่งเสริมและสนับสนุนอุปกรณ์การกีฬา และลานกีฬาในหมู่บ้านอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 4.2. สนับสนุนและส่งเสริมการจัดแข่งขันกีฬาทั้งในระดับตำบล อำเภอและจังหวัด เพื่อให้เยาวชนได้มีส่วนร่วม 4.3. สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนของโรงเรียนทุกโรงเรียนในท้องถิ่นที่รับผิดชอบ 4.4.สนับสนุนและส่งเสริมให้หมู่บ้านมีกลุ่มออกกำลังกาย เช่น กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน เยาวชน และผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพกายและใจให้สมบรูณ์แข็งแรง 4.5.สนองแนวนโยบายการป้องกันยาเสพติดของรัฐบาลโดยจัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนและเยาวชน ในการแก้ปัญหายาเสพติด ข้อที่ 5 ด้านสิ่งแวดล้อม 5.1.ส่งเสริมการพัฒนาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในตำบลและชุมชนให้มีระบบจัดการบริการ การให้บริการ และระบบจัดเก็บขยะให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 5.2. ส่งเสริมสนับสนุนโครงการปลูกป่าชุมชน โครงการปลูกหญ้าแฝกตามนโยบายของรัฐ 5.3.สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดสวนสาธารณะของชุมชนโครงการถนนสีเขียว เพื่อความสวยงามและพื้นที่ออกกำลังกายของประชาชน ข้อที่ 6 ด้านการปฏิรูปการบริหารจัดการของ อบต.ให้มีประสิทธิภาพความโปร่งใส และเป็นที่พึงพอใจของประชาชน 6.1.การปฏิรูปการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบล มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพองค์กรได้สอดคล้องกับทิศทางการทำงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาไปสู่ความเป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศโปร่งใสตรวจสอบได้ และเป็นที่พึงพอใจของประชาชนและตอบสนองนโยบายของรัฐบาลมาสู่แนวทางการปฏิบัติงานของ อบต.สบปราบของเรา โดยเฉพาะสมาชิก, เจ้าหน้าที่ ต้องเข้าใจ เข้าถึงประชาชนอย่างใกล้ชิด เพื่อสอบถามความต้องการและปัญหาของแต่ละหมู่บ้าน 6.2.ส่งเสริมและดำเนินงานจัดทำโครงการการแพทย์ฉุกเฉินในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งโครงการนี้ทางสถาบันการแพทย์ได้ สนับสนุนให้ท้องถิ่นทำโครงการเข้าไปยังสถาบันการแพทย์ 6.3.ส่งเสริมพัฒนาและสนับสนุนการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบให้กับเยาวชนและประชาชนให้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาเรียนรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประสานเชื่อมโยงกับศูนย์การเรียนรู้ชุมชนของตำบลและระดับอำเภอเพื่อนำเข้าสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษา ในระดับท้องถิ่น นโยบายที่กระผมได้แถลงต่อหน้าประธานสภาและสมาชิกในวันนี้นั้น ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานความสอดคล้องความต้องการของประชาชนโดยยึดหลักความเสมอภาค รวดเร็ว ทันสมัย โปร่งใส และมีเป้าหมายที่ชัดเจนเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องชาวตำบลสบปราบทุกคำสัญญาคือภารกิจในการบริหารจัดการองค์กรให้สามารถแปลงนโยบายไปสู่การบริการโดยจะใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อรวมพลังสร้างท้องถิ่นให้เข้มแข็งในการจัดแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อ จัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผล และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยจะถือปฏิบัติข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ