องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สบปราบ
อ.สบปราบ จ.ลำปาง

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ เลขที่ 102 หมู่ที่ 4 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง 52170 Tel:0-5434-4529

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 140
picture_as_pdf กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
insert_drive_file กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 137 |
insert_drive_file การประกาศใช้ข้อบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 129 |
insert_drive_file การประกาศข้อบัญญัติกำหนดวิธีการและอัตราค่าตอบแทนในการอนุญาตตามมาตรา 9/1 แห่งประมวลกฏหมายที่ดิน พ.ศ.2497และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 11 พ.ศ.2551 เป็นรายได้ของ อบต.สบปราบ พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 128 |
insert_drive_file ข้อบัญญัติ อบต.สบปราบ เรื่อง การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลและหรือขยะมูลฝอย poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 127 |
insert_drive_file ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร พ.ศ.2555 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 129 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นฯฉบับที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 229 |
insert_drive_file การประกาศใช้ข้อบัญญัติกำหนดวิธีการและอัตราค่าตอบแทนในการอนุญาตตามมาตรา9/1 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2551 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 220 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินฯ ฉบับที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 209 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๔๖๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 222 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ปี 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 222 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 213 |
1 - 11 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายมนัส ใจเรือน
นายก อบต.สบปราบ
นายมนัส ใจเรือน
นายก อบต.สบปราบ